Operation Buckeye in Progress Now thru November 15